Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt thành lập Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

Thứ Ba, 19/09/2023

1. Giới thiệu chung

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện – Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt  được  thành lập theo Quyết định số 325/QĐ-BVLV ngày 09 tháng 09 năm 2023, chịu trách nhiệm trước  Ban Giám đốc về hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện.

Quyet-dinh-hinh-thanh-phong
Quyết định thành lập Phòng Quản lý chất lượng Bệnh Viện – Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

2. Liên hệ

 • Địa chỉ: Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt.
 • Điện thoại: 0352060366
 • Email: quanlychatluong.lacviet@gmail.com

3. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

 • Nhân sự Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện gồm 08 người:
 • Phó trưởng phòng –  Phụ trách phòng: DS Nguyễn Văn Huy (Phó trưởng khoa Dược – Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)
 • Phó trưởng phòng: ThS. BS Nguyễn Viết Nguyệt (Phó trưởng khoa Ung bướu – Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt
 • Nhân viên:

–  ThS.Bs  Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng khoa Gây mê hồi sức.

–  BSĐK Nguyễn Văn Huy – Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu

– Cử nhân điều dưỡng: Nguyễn Khánh Tuyết – Trưởng phòng điều dưỡng.

– Cử nhân điều dưỡng:  Nguyễn Thế Toàn – Điều dưỡng trưởng khoa Ung Bướu.

– Cử nhân Luật: Kim Thị Nga – Nhân viên chuyên trách

– Kỹ sư: Tạ Quang Minh –Nhân viên chuyên trách

Nhan-su-phong
Thành phần Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện – Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

4. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

4.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện

 • Làm đầu mối và phối hợp với các đơn vị trong bệnh viện xây dựng mục tiêu chất lượng để nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng được biết. Mục tiêu chất lượng phù hợp với chính sách, pháp luật liên quan đến chất lượng và nguồn lực của bệnh viện.
 • Đầu mối xây dựng kế hoạch và lập chương trình bảo đảm, cải tiến chất lượng thông qua việc xác định các vấn đề ưu tiên. Nội dung của kế hoạch chất lượng được lồng ghép vào kế hoạch hoạt động hằng năm và 5 năm, phù hợp với nguồn lực của bệnh viện.
 • Kiểm soát tài liệu, hồ sơ của hệ thống quản lý chất lượng.

4.2. Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện

 • Đầu mối xây dựng bộ chỉ số chất lượng bệnh viện dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế và tham khảo các bộ chỉ số chất lượng bệnh viện trong nước hoặc nước ngoài.
 • Phối hợp thực hiện đo lường chỉ số chất lượng trong bệnh viện.
 • Tổ chức thu thập, quản lý, lưu trữ, khai thác và sử dụng dữ liệu liên quan đến chất lượng bệnh viện.
 • Lồng ghép báo cáo chất lượng vào báo cáo hoạt động chung của bệnh viện.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích, xử lý thông tin liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện.
Nhan-su-phong-quan-ly-chat-luong-benh-vien
Nhân sự Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

4.3. Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn trong khám bệnh, chữa bệnh

 • Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế và bệnh viện ban hành, bao gồm hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc và các văn bản hướng dẫn chuyên môn khác.
 • Tổ chức triển khai thực hiện kiểm định chất lượng nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định, hướng dẫn chuyên môn của bệnh viện; tiến hành phân tích có hệ thống chất lượng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh, bao gồm các quy trình kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng sử dụng trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh.
 • Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các quy định của Bảo hiểm y tế.
 • Phối hợp với các đơn vị hướng dẫn, triển khai thực hiện các thông tư, văn bản pháp lý Bộ Y tế.

4.4. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế

 • Thiết lập chương trình và xây dựng các quy định cụ thể bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế với các nội dung chủ yếu sau:

– Xác định chính xác người bệnh, tránh nhầm lẫn khi cung cấp dịch vụ;

– An toàn phẫu thuật, thủ thuật;

– An toàn trong sử dụng thuốc;

– Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện;

 • Phòng ngừa rủi ro, sai sót do trao đổi, truyền đạt thông tin sai lệch giữa nhân viên y tế

– Phòng ngừa người bệnh bị ngã;

– An toàn trong sử dụng trang thiết bị y tế.

– Bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người bệnh, khách thăm và nhân viên y tế; tránh tai nạn, rủi ro, phơi nhiễm nghề nghiệp.

– Thiết lập hệ thống thu thập, báo cáo sai sót chuyên môn, sự cố y khoa tại các khoa lâm sàng và toàn bệnh viện, bao gồm báo cáo bắt buộc và tự nguyện.

– Xây dựng quy trình đánh giá sai sót chuyên môn, sự cố y khoa để xác định nguyên nhân gốc, nguyên nhân có tính hệ thống và nguyên nhân chủ quan của nhân viên y tế; đánh giá các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

– Phối hợp xử lý sai sót chuyên môn, sự cố y khoa và có các hành động khắc phục đối với nguyên nhân gốc, nguyên nhân có tính hệ thống và nguyên nhân chủ quan để giảm thiểu sai sót, sự cố và phòng ngừa rủi ro.

phat-bieu-buoi-hop-thanh-lap-phong-quan-ly-chat-luong-Benh-vien
DS Nguyễn Văn Huy phát biểu tại buổi họp thành lập Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện

4.5. Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện

 • Căn cứ vào các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận, làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện lựa chọn bộ tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp và triển khai áp dụng tại bệnh viện.
 • Xây dựng quy trình triển khai áp dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan ban hành bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đó hoặc tổ chức chứng nhận chất lượng được Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
 • Sau khi bệnh viện được cấp giấy chứng nhận chất lượng cần tiếp tục duy trì và cải tiến chất lượng.

4.6. Đánh giá chất lượng bệnh viện

 • Triển khai thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
 • Đánh giá hiệu quả áp dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn, mô hình, phương pháp về quản lý chất lượng tại bệnh viện từ đó tham mưu cho Giám đốc bệnh viện để đưa ra quyết định lựa chọn tiêu chí, tiêu chuẩn, mô hình, phương pháp phù hợp.
 • Triển khai thực hiện lấy ý kiến thăm dò và đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, làm cơ sở cho việc cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và sự hài lòng của nhân viên y tế.
 • Xây dựng các báo cáo chất lượng và tự công bố báo cáo chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 • Làm đầu mối tiếp các cơ quản lý tiến hành đánh giá chất lượng bệnh viện hoặc thẩm định báo cáo chất lượng dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận theo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất.
Buổi họp ngày 09/09/2023 họp quyết định thành lập Phòng Quản lý chất lượng Bệnh Viện – Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

4.7. Thưc hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện quy định.

Ngoài những chức năng nhiệm vụ nêu trên, Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện còn thực hiện những nhiệm vụ khác do ban Giám đốc Bệnh viện liên quan đến các tiêu chí chất lượng Bệnh viện thực hiện theo những giai đoạn nhất định đảm bảo thời hạn hoàn thành nhiệm vụ phục vụ quá trình kiểm soát và nâng cao chất lượng Bệnh viện.

5. Lời kết

Việc hình thành Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện – Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng trên nhiều hạng mục cải tiến. Từ đó, Ban Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện đưa ra những cân nhăc, đánh giá, điều chỉnh nhằm hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng thăm khám và điều trị bệnh phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt mong muốn việc thành lập Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện sẽ đem lại cho bệnh nhân chất lượng phục vụ y tế cao hơn nữa, đáp ứng mọi nhu cầu thăm khám và điều trị bệnh.


Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt

🏥 LVFH Vĩnh YênĐường Nguyễn Tất Thành, Định Trung, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 1900 1269 hoặc 0949 232 115
🏥 LVFH Phúc Yên: Đường Hai Bà Trưng, Hùng Vương, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc.     
☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0837 732 115